May 17th 1979

April 26th 2007

نامه نیره به مادرش در تاریخ 19 نوامبر 1997 در سن 18 سالگی

نامه نیره به پدرش در تاریخ 19 نوامبر 1997 در سن 18 سالگی

سایر فعالیتهای در حال انجام در آمریکا و سایر کشورها به نام نیره

This website is proudly created by Masoud Moghaddam in memory of Nai Karimimanesh